Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Podpora rovných příležitostí:

Cílem předkládaného projektu je posílit zapojení řešitelského týmu a jimi vedených pracovníků do intersektorální spolupráce mezi komerčními a akademickými subjekty s využitím vzájemné interakce při řešení otázek vzdělávání ve výzkumu a vývoji v oblasti nanotechologií a optických aplikací. Zároveň bude podporována aktivita směřující k motivaci jednotlivých zaměstnanců jak v soukromém tak akademickém sektoru k vyšší míře využívání práv na ochranu duševního vlastnictví a z toho plynoucích výhod. Díky přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma zastoupenými sektory bude docíleno zapojení všech pracovníků do výsledků projektu. Všem bude nabídnuta možnost svobodně rozvíjet vlastní schopnosti a vybírat si bez omezení, která jsou založena na striktně vymezených rolích žen a mužů; rozdíly v chování, aspirace a potřeby žen a mužů jsou rovnou měrou zvažovány, hodnoceny a podporovány. Všechny fáze projektu, včetně samotné účasti ve vzdělávacích aktivitách jsou zpřístupněny studentům a junior researchers v této oblasti a bez rozdílu věku, pohlaví a schopností. Také v jednotlivých fázích projektu budou osloveni odborníci, mezi nimiž nebudou chybět ani ženy, ani muži, věková struktura bude rozdělena od juniorů až po seniory a vzhledem k širokému objemu znalostí, které daná problematika nabízí, budou využiti odborníci z mnoha koutů celého světa.

Podpora udržitelného rozvoje:

Projekt vzhledem ke svému přírodovědnému zaměření má vliv na trvale udržitelný rozvoj. Při jeho praktické realizace je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj a na rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a sociálními aspekty naši společnosti. Náš projekt představuje rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti ve vztahu ke vzdělání jedince, aniž by omezoval možnosti budoucích generací uspokojit své potřeby. Naopak napomáhá budoucím generacím v uspokojování jejich vlastních potřeb, aniž by musely nést nedostatky ve vzdělání generací předchozích.

Cílem udržitelného rozvoje je poskytnout společnosti perspektivní vize. Projekt, který předkládáme uspokojuje současnou potřebu po vzdělání, což může mít krátkodobý horizont, ale ve skutečnosti tato aktivita poskytuje člověku, dlouhodobou perspektivu.

Projekt, potažmo řešitelé projektu, vnímají trvale udržitelný rozvoj jako svůj závazek k integraci ekonomických, ekologických i sociálních úkolů do všech úrovní plánování i každodenního rozhodování a běžných činností. Domníváme se, že trvale udržitelný rozvoj je pro nás konkurenční výhodou. Naším cílem je informovat prostřednictvím své činnosti o všech aktivitách směřujícím k trvale udržitelnému rozvoji a zároveň se při své činnosti těmito směry řídit. Heslem pro naši činnost je, že každý může svou činnost provozovat s minimálním dopadem na životní prostředí a zároveň se chovat šetrně a hospodárně. Zkušenosti v této oblasti předáváme dále svým následovníkům. Svými aktivitami v oblasti projektové činnosti a jejich sociálním, ekonomickým a environmentálním dopadem se aktivně zapojujeme do dění ve společnosti.


© 2011 | Ondřej Růžička