Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou jednak studenti UP pregraduální formy oborů garantovaných společnou laboratoří optiky, katedrou experimentální fyziky a fyzikální chemie, ale také studenti doktorských studijních programů na zmíněných katedrách UP. Dále budou do projektu zařazeni akademičtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, zejména dotčených kateder, ale také centra výzkumu nanomateriálů, ústavu fyziky materiálů a další pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem ze soukromých firem představujících elitní pracoviště v oborech nanotechnologií a optiky.

Dalšími cílovými skupinami budou účastníci workshopů (studenti UP, pedagogičtí a ostatní pracovníci UP, další pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem) při konferencích NANOCON - 200 účastníků, MSMS - 100 účastníků, Česko-slovensko-polská optická konference Wave and quantum aspects of contemporary optics 2012 - 100 účastníků, Optics & Optoelectronics 2011 - 100 účastníků.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Zapojení cílových skupin je plánováno za účelem zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu práce jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Za tímto účelem budou všichni příslušníci intenzivně zapojení do všech fází projektu. Tím bude docíleno plného dopadu všech aktivit na jednotlivce v cílových skupinách. Příslušníci cílové skupiny se do projektu zapojí jednak účastí na pravidelných seminářích a workshopech, ale zejména také účastí na výměnných stážích mezi akademickou a soukromou sférou. Projekt bude každému jednotlivci představen formou pasivní i aktivní prezentace, kterou se docílí plná míra informovanosti o přidané hodnotě, kterou může jednotlivec v cílové skupině získat díky realizaci projektu a jeho účasti v něm.

Zapojení šesti významných institucí na poli nanotechnologií a optiky dává možnost vytvoření vysoce kvalitního a sofistikovaného týmu odborníků, který může za podpory výstupů tohoto projektu dosáhnout globální mezinárodní konkurenceschopnosti v oblasti vzdělávání v dotčených vědních disciplínách, což má přímý dopad rovněž na další vzdělávání pro vědu a výzkum. Možnost zapojení všech zúčastněných partnerů do pravidelného setkávání, kdy s využitím metod brainstormingu, diskuzí a vzájemného interdisciplinárního zapojení může dojít k výraznému zrychlení inovací v národním i mezinárodním měřítku. Networking ATM (advanced technologies and materials) bude probíhat formou kvartálního setkávání všech partnerů projektu nad významnými tématy z oblasti nanotechnologií a optiky. Přehled předběžných témat vychází ze současného stavu poznání vědy a výzkumu, ale taktéž aktuálních požadavků praxe.

Mimo velká kvartální setkání bude také probíhat pravidelné setkávání v menších skupinách dle zaměření, které povede k užší spolupráci a vzájemné optimalizace a racionalizaci přístupu ke klíčovým aktivitám projektu a k dané odborné oblasti.

Přínos pro cílovou skupinu:

Nově osvojenými dovednostmi z komerčního prostředí, které nabudou díky stážím a seminářům zaměřeným na vzdělávání a transfer praktických dovedností se vztahem ke komercionalizaci vědy, budou odborníci ve výzkumných institucích schopni obstát v sepisování projektových dokumentacích zaměřených na transfer technologií a znalostí do praktického využití, dokáží realizovat mezinárodní kooperace s komerčními i výzkumnými subjekty, založených na možnosti vývoje a výzkumu nanotechnologií a optických aplikací. Nově osvojenými dovednostmi z akademického prostředí, které nabudou zaměstnanci komerčních subjektů díky odborným stážím, budou tito zaměstnanci schopni lépe využívat možností akademického prostředí a výstupů vědy a výzkumu v oblasti nanotechnologií a optiky.

Vzhledem k faktu, že tyto oblasti patří k nejrychleji se rozvíjejícím a nejvýše impaktovaným přírodním oborům, je tato synergie žádaná v každé fázi vývoje jednotlivých odborníků. Zkušenosti z práce v soukromém sektoru, nebo naopak v akademickém prostředí má za následek osobní růst zúčastněného pracovníka. Navázání sociálních vazeb a zapojení do vzdělávacích aktivit má také za následek kvalitativní posun následně vyprodukovaných výstupů. Vzhledem k účasti odborníků i ze zahraničí poroste taktéž schopnost řešit a analyzovat praktické problémy v cizím jazyce, což zejména pro cílovou skupinu znamená velice pozitivní dopad výsledků projektu. Díky workshopům a seminářům rovněž poroste samotná prestiž zúčastněných pracovišť jako takových, ale také samotná prestiž jednotlivých pracovníků. Díky vytvoření projektového centra bude zvýšena procentuální úspěšnost partnerů (žadatelů) v oblasti mezinárodních grantových schémat, zejména z oblasti 7. rámcového programu, National Science Foundation (NSF) a další bilaterální projekty zaměřené na spolupráci, transfer znalosti a technologií a výzkum a vývoj v oblastech nanotechnologií a optiky.


© 2011 | Ondřej Růžička