Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Rizika projektu

Projekt mohou ohrozit následující rizika:

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Hlavní riziko ohrožující smysluplnost projektu je malý zájem ze strany komerčních subjektů o účast na řešení projektu. Zejména se jedná o jejich účast na stážích a seminářích. Jejich neúčast by znamenala nemožnost stáží akademických pracovníků v komerčních firmách. Tomuto problému řešitelský tým předchází zapojením komerčních subjektů s dlouholetou tradicí a výborným postavením v tržním prostředí. Nadstandardní vztahy akademických pracovníků podílejících se na řešení projektu s těmito firmami zajistí účast těchto firem v projektu. Jejich zapojení do projektu je velkým přínosem pro všechny participující pracovníky.

Nedostatečná motivace akademických pracovníků pro zapojení do projektu je předcházena už celou politikou hodnocení vzdělávacích aktivit, vědy a výzkumu a rovněž také politikou akceptace impaktovaných prací do prestižních časopisů. Velký tlak v současné době je kladen na aplikovaný výzkum, nebo základní výzkum, který má velmi rychlou možnost budoucí aplikace. Toho jsou si vědomi i samotní akademičtí pracovníci a jelikož politika hodnocení je stejná i na akademické půdě Univerzity Palackého v Olomouci, resp. její přírodovědecké fakultě, je motivace dotčených akademických pracovníků zjevná.

Nedostatečný zájem ze strany senior researcher je eliminován již samotným zapojením těch komerčních partnerů, kteří úzce spolupracují s dotčenými senior researchery. Nedostatečný zájem ze strany všech partnerů projektu v oblasti mezinárodních grantových aktivit je eliminován zapojením takových pracovišť, které již s těmito projekty zkušenosti mají a které tímto mohou svou procentuální úspěšnost zvýšit a také rozšířit své aktivity i na doposud opomíjená grantová schémata.

Zájem ze strany všech subjektů je pravidelně monitorován a doprovázen mohutnou osvětou o smysluplnosti a věcné podstatě využívání mezisektorové interakce a spolupráce.


© 2011 | Ondřej Růžička