Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokročilých technologií a materiálů
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Vnitřní postupy řízení a organizace

Žadatel (UP Olomouc) bude v projektu plnit tři základní role: koordinátor, vzdělávací místo a nositel výsledků projektu. Vnitřní postupy řízení a organizace budou sestaveny následujícím způsobem. Na začátku bude svolána první schůzka řešitele s garanty klíčových aktivit, na které budou všichni seznámeni se svými pravomocemi a povinnostmi. Bude vytvořen seznam kontaktů, který budou mít všichni členové projektu k dispozici. Před každou etapou projektu (etapami budou jednotlivé semestry akademického roku) bude svolána kontrolní porada, na které bude vyhodnocena práce realizačního týmu za předchozí etapu a budou nastíněny úkoly na etapu další. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven zápis, ve kterém budou shrnuty dosažené cíle, nastaveny úkoly a definovány cíle na další období. Rovněž budou provedeny zápisy z dosažených výsledků. Program kontrolních dnů spadá do kompetencí řešitele-koordinátora projektu. Během doby trvání projektu bude řešitel-koordinátor ve spolupráci s jednotlivými odborníky stanovovat rovněž priority dalšího možného směru spolupráce a vývoje daných témat.

Univerzita Palackého v Olomouci má rovněž své vlastní univerzitní zařízení Projektový servis Univerzity Palackého, které bude zajišťovat projektový management projektu. Projektový servis UP má zkušenosti s řízením velké řady projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Bude zajišťovat dohled nad finanční stránkou projektu, hlídat čerpání rozpočtu projektu, tak aby bylo v souladu s pravidly pro čerpání dle příručky pro příjemce OP VK a dalších závazných dokumentů. Pravidelně bude dohlížet na naplňování monitorovacích indikátorů projektu a dodržování povinné publicity.


© 2011 | Ondřej Růžička